تایرهای سری TBR

نام لاستیک: BS 66

نام لاستیک: BS 66

مشخصات:
• عملکرد چنگ زنی و ترمز کردن مناسب در سطوح جاده های برفی و یخی به جهت طراحی گل ویژه با تراکم بالا.
• عملکرد عالی زهکشی آب و کنترل مناسب به جهت طراحی شیار طولی چهار خطه.
• بهترین گل در تولید صدای ترکیبی و بهبود آسایش رانندگی به جهت طراحی شده توسط کامپیوتر و شبیه سازی ترکیبات ژنی لاستیک.
• ساختمان و اجزای مخصوص لاستیک زمستان.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2282)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک:+X-Terrain BA80

نام لاستیک:+X-Terrain BA80

مشخصات:
• طول عمر بالا بجهت گل عمیق،تماس مداوم با سطح جاده،طراحی گل مخلوط و مقاومت سایشی بالا.
• 2% سطح ارتباط بیشتر،بهبود طول عمر و عملکرد گردش به جهت مشخصات نقشه ویژه.
• عدم ماندن سنگ یا اشیای دیگر در شیارها به جهت طراحی گل ویژه.
• استحکام و مقاومت سایشی مناسب به جهت شکل عالی سطح تماس.
• قویتر بودن جداره به جهت طراحی نامنظم گل در جداره لاستیک.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2202)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک:Brawn 2000

نام لاستیک:Brawn 2000

مشخصات:
• عملکرد عالی زهکشی آب و کنترل مناسب به جهت طراحی شیار طولی سه خط Z شکل.
• طول عمر بالا،کاهش چشم گیر هزینه های لاستیک، به جهت ترکیبات خاص مقاومت سایشی.
• بهبود ظرفیت بارگیری و عملکرد مناسب در سرعت بالا به جهت آج پهن و مقاوم در برابر فرسودگی.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2158)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: Esparta A/T

نام لاستیک: Esparta A/T

مشخصات:
• قدرت رانندگی بالا و عملکرد عالی در جاده های خاکی به جهت طراحی خاص گل در شانه لاستیک.
• کاهش فشار وارده به لاستیک در جاده های ناهموار و استحکام و تقویت تماس های جانبی به جهت طراحی خاص گل.
• عملکرد عالی در عدم تولید سروصدا به جهت سیم های کششی فولادی مقاوم و نایلون چند لایه تقویت شده.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2179)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک:Brawn BR01

نام لاستیک:Brawn BR01

مشخصات:
• عملکرد عالی زهکشی آب و کنترل مناسب به جهت طراحی شیار طولی سه خط Z شکل.
• طول عمر بالا،کاهش چشم گیر هزینه های لاستیک، به جهت ترکیبات خاص مقاومت سایشی.
• بهبود ظرفیت بارگیری و عملکرد مناسب در سرعت بالا به جهت آج پهن و مقاوم در برابر فرسودگی.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2126)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک:Genesys 218

نام لاستیک:Genesys 218

مشخصات:
• عملکرد عالی زهکشی آب،چنگ زنی و مانور مناسب بر روی جاده های مرطوب به جهت طراحی مستمر و مداوم شیار.
• جلوگیری از پوشش ناموازی و کاهش چشم گیر تولید حرارت و صدا به جهت بلوک گل شانه بزرگ با شیارهای کوچک.
• استفاده از روش تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA) و فراهم کردن عایق بهینه و جابه جایی یکنواخت جهت کاهش سروصدا.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2242)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 1.8
کلمات کلیدی:
نام لاستیک:Sasqua H/T

نام لاستیک:Sasqua H/T

مشخصات:
• عملکرد عالی زهکشی آب و چنگ زنی با قدرت و مطمئن در جاده های مرطوب به جهت طراحی چهار شیاره U شکل.
• بهبود راحتی در رانندگی به جهت طراحی کوچک چندگانه گل آج.
• افزاریش استحکام لاستیک،مقاومت سایشی و جلوگیری از پوشش ناموازی به جهت آج بزرگ در شانه لاستیک.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2113)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: بدون رتبه
کلمات کلیدی:
نام لاستیک:Genesys 228

نام لاستیک:Genesys 228

مشخصات:
•آرایش عایق بی سروصدا،طراحی نامساوی و عریض عایق آج،تجربه رانندگی بدون سروصدا و کاهش موثر صداهای لاستیک.
• عملکرد زهکشی و پایداری عالی به جهت طرح مستمر و مداوم شیار.
• استفاده از روش پیشتاز تجزیه و تحلیل عنصر محدود (FEA) و فراهم کردن عایق بهینه و جابه جایی یکنواخت،بنابراین:
• پخش کردن فشار به صورت مساوی، جلوگیری از پوشش ناموازی،کاهش صدای بلند لاستیک،مانور عالی و سواری راحت.
• بهبود نگهداری مداوم سطح تماس برای رانندگی ثابت و مستقیم به جهت طراحی عریض دنده اصلی مرکزی.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: Anonym/تعداد نمایش ها (2151)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: .5
کلمات کلیدی:
نام لاستیک: Vintage H-8

نام لاستیک: Vintage H-8

مشخصات:
• چنگ زنی قوی، مانور مطمئن و پوشش گل مناسب حتی بهنگام گردش بدلیل طراحی گل نامتقارن
• عملکرد مناسب در سرعت بالا و زهکشی عالی آب بجهت آج چهارشیاره پهن وارتباط وسیع وصله‌ها
• کاهش سروصدا و سواری راحت به جهت شیارهای زاویه دار.
•بهبود عملکرد چنگ زنی در جاده های مرطوب و خشک و طول عمر بالا به جهت ترکیبات خاص سیلیکونی آج لاستیک.
چهارشنبه, 23 تیر,1395/نویسنده: SuperUser Account/تعداد نمایش ها (2192)/نظرات (0)/ رتبه مطلب: 5.0
کلمات کلیدی:
RSS